INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Miesto realizácie projektu: Pod Dolami 838, Vranov nad Topľou

Názov projektu: Energeticky úsporná kompaktácia železorudného koncentrátu s vylúčením procesu spekania (pri teplotách do 180 oC)

Stručný opis projektu: V rámci projektu sa bude realizovať priemyselný výskum, ako aj experimentálny vývoj. Výsledkom priemyselného výskumu bude nový typ materiálu na báze vystuženého železnorudného  koncentrátu v budúcnosti označovaný ako FERROSET. Výsledkom experimentálneho vývoja budú:

- technologické zariadenie na spracovanie materiálu na báze vystuženého železnorudného koncentrátu vo forme dokumentácie a následne pilotnej overovacej technologickej jednotky;

- výsledky projektu, vrátane jeho súvzťažných rozvinutých možnosti aplikácie v priemysle si dá žiadateľ patentovať. Realizácia projektu taktiež umožní spoločnosti priamo pracovať na inováciách a projektoch v sektoroch strojárskeho a elektrotechnického priemyslu a aktívne napĺňať víziu znalostnej ekonomiky, čo vytvorí predpoklady pre reálne dlhodobý rozvoj spoločnosti a tvorbu vysokej pridanej hodnoty.

 

Názov a sídlo prijímateľa: JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838, 093 01 Vranov nad Topľou

Dátum začatia realizácie projektu: 05/2010

Dátum predpokladaného ukončenia projektu: 08/2011

Výška poskytnutého príspevku: 1.807.278,95 EUR

Poskytovateľ:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.economy.gov.sk